Nederlands  |   Français
Bestelinfo
Herroepingsrecht
De consument heeft het recht aan Becomp mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen. Eventuele (transport-)kosten voor de retour van de producten zijn ten laste van de consument. Garantie: De wettelijke garantieplichten zijn van kracht. Download hier het herroepingsformulier

Becomp stelt volgende mogelijkheden ter beschikking om uw online bestelling af te handelen:

Verzendmethode

Beschikbare opties voor verzending en afhaling:

Afhaling
Afhaling bij:
Becomp
Adres: Berlaarsestraat 42, 2500 Lier
Verzending
Verzending naar uw adres
Verzendingskost:
- Standaard zending: 6 € incl. BTW
Installatie On-site
Installatie bij u thuis of op kantoor
Een Becomp medewerker komt bij u langs voor de levering en plaatsing van de bestelde goederen. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

Betaalmethode

Beschikbare betaalopties voor deze verzendmethode:

Selecteer eerst een verzendmethode.
 Algemene voorwaarden

- Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders overeengekomen. Eventuele klachten of duidelijk zichtbare gebreken moeten binnen de 8 dagen na levering worden gemeld, hierna kan Becomp niet meer in gebreke worden gesteld.  De geleverde goederen blijven eigendom van Becomp tot volledige betaling van de verschuldigde hoofdsom, plus eventuele kosten en intresten.- Bij gebreke aan betaling na vervaldatum is van rechtswege rente verschuldigd aan een percentage van 1% per maand verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 12% op het verschuldigde bedrag met een minimum van 25 euro.- Bij een verkoop afgesloten met een weborder en geleverd aan huis en indien het een particuliere klant betreft, dan heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij/zij van de aankoop afziet, zonder een vergoeding te betalen en zonder een reden te moeten opgeven, gedurende 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het produkt of op het sluiten van de dienstverlenings-overeenkomst.  Het volstaat ons binnen de termijn van maximum 7 werkdagen schriftelijk op de hoogte te brengen (via e-mail of brief) dat U van de overeenkomst afziet. Dit kan enkel voor produkten die niet op maat gemaakt en geleverd zijn (configuraties op maat, software op maat,...)en voor zover de produkten niet beschadigd zijn en in originele,onaangebroken verpakking terug bezorgd worden.De transportkosten zijn voor rekening van de koper, tenzij het geleverde produkt niet overeenstemt met de beschrijving van het aanbod.-De klant is verondersteld ervan op de hoogte te zijn of bepaalde hard- of software al dan niet bruikbaar is op zijn systeem.  Vraag inlichtingen indien U twijfelt, naderhand kunnen hier geen klachten meer over aanvaard worden.-Offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Verpakkingskosten zijn in de prijs inbegrepen, behoudens andersluidende overeenkomst of gebruik.Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de verzendingskosten niet in de prijs inbegrepen. Voor elke verzending worden verzendingskosten aangerekend.Prijsoffertes en folders worden steeds ten titel van inlichting gegeven en zijn in geen geval bindend voor Becomp.  Alle gegevens, ook de prijzen, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten. De opgegeven prijzen zijn steeds geldig op het moment van datering van de offerte en vormen geenszins een prijswaarborg voor de toekomst. In de opgegeven prijzen zijn nooit extra werkzaamheden voorzien zoals levering en installatie ter plaatse, installatie van programma's, kopiëren van gegevens vavaf andere computers, opleiding in gebruik van de aangekochte hard-ensoftware enz....-De garantie wordt steeds verstrekt door de fabrikant of importeur. Naargelang het artikel kunnen de voorwaarden en de duur van de garantie verschillen.De garantie is meestal van het "carry-in" type en geldt op onderdelen, d.w.z. de klant dient het materiaal aan te bieden bij Becomp. Na het constateren van de fout bij ons  worden de voor garantie in aanmerking komende onderdelen hersteld of vervangen. Eventueel dienen wij het materiaal aan de fabrikant of invoereder op te sturen voor herstelling of omruiling. De administratie-en transportkosten hiervoor zijn niet inbegrepen in de garantie.   Het herstellen of vervangen van één of meerdere onderdelen is geenszins een reden tot verlenging van de garantieperiode.  Om aanspraak te kunnen maken op garantie moeten de goederen steeds aangeboden worden in de originele verpakking en voorzien van alle toebehoren (handleidingen, diskettes, kabels). Eveneens dient een aankoopsbewijs voorgelegd te worden. De garantie dekt alleen defecten die kunnen optreden bij 'normaal' gebruik. Defecten die voortkomen uit verkeerd gebruik, of onoordeelkundige technische ingrepen (ondeskundig gemonteerde componenten, verkeerde montage, door statische elektriciteit vernielde componenten,...)vallen steeds buiten garantie. Ook gebruik in extreme omstandigheden (zeer hoge of zeer lage temperaturen, zeer stoffige of vochtige omgeving) vallen buiten garantie.Nieuwe onderdelen die mogelijk defect zijn geraakt bij montage door de klant worden nooit dadelijk omgeruild, maar maken steeds het voorwerp uit van een nader onderzoek omtrent de oorzaak van het eventuele defekt.Uitgesloten van iedere aanspraak op garantie zijn:*Defekten die door beschadigingen,foutieve aansluiting of verkeerde bediening zijn ontstaan..*Ingrepen uitgevoerd aan het apparaat door de klant of een onbevoegde derde.*Vroegtijdige slijtage te wijten aan abnormaal gebruik.*Schade veroorzaakt door overmacht.(Blikseminslag,water-en brandschade).*Schade ontstaan door transport bij gebrek aan originele verpakking.*Schade veroorzaakt door virusinfectie.Garantie wordt niet gegeven op uitgevoerde werken zoals virusverwijdering, software aanpassingen, bios setup enz., omdat deze werken gemakkelijk te manipuleren zijn door derden. Bij gevolg kan je voor terugkerende problemen met bios,software of virussen geen  garantie inroepen en worden de geldende tarieven voor computer herstel gebruikt.- Becomp verricht herstellingen of uitbreidingen aan PC's en toebehoren, al dan niet bij ons gekocht.Wanneer U goederen aanbiedt of wij komen deze afhalen krijgt u een ontvangstbewijs. Zonder dit ontvangstbewijs is geen afhaling mogelijk.  Becomp is niet verantwoordelijk voor de toestand van de goederen bij ontvangstname.Goederen die 3 maanden na de datum vermeld op het ontvangstbewijs niet afgehaald zijn, worden als ons eigendom beschouwd en afgevoerd. In geen geval kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van gegevens, de klant wordt verondersteld back-ups van de software genomen te hebben alvorens een toestel ter herstelling, uitbreiding of vervanging aan te bieden.Een eventuele vermelde streefdatum voor afwerking is slechts indicatief en geenszins bindend voor Becomp. Niet te voorziene oorzaken kunnen immers steeds voor vertraging zorgen.   Becomp ontkent iedere verantwoordelijkheid voor schade geleden door de klant tengevole van een defekt of slecht funktionerend apparaat (al dan niet in garantie) hieronder vallen gegevensverlies, inkomstenderving, brandschade e.d.-Alle prijzen zijn inclusief recupel en inclusief BTW. Wij zijn niet verantwoordelijk voor druk-en zetfouten. Gelieve ons te consulteren voor de dagprijzen.-De klant verbindt zich ertoe op straffe van verval klachten met betrekking tot de werking van de apparatuur en/of software, voorafgaandelijk aan de gerechtelijke vordering, voor te leggen aan Becomp. Becomp beschikt over één maand om de grondheid van de klachten na te gaan. Elke betwisting i.v.m. deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen.